Get the Flash Player to see this rotator.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ
Kỷ thuật
Hỗ trợ cài đặt Chương trình
Facebook

Phương Pháp Học Tập

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẠI HỌC CAMBRIDGE 2012

Chứng chỉ Tiếng Anh Thiếu nhi: (415.000VNĐ/Thí sinh)

Young Learners English Test (YLE)

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn chót đăng kí

1

Chủ nhật – 08/01/2012

02/12/2011

2

Chủ nhật – 26/02/2012

13/01/2012

3

Chủ nhật – 25/03/2012

10/02/2012

4

Chủ nhật – 13/05/2012

30/03/2012

5

Chủ nhật – 24/06/2012

11/05/2012

6

Chủ nhật – 15/07/2012

01/06/2012

7

Chủ nhật – 12/08/2012

29/06/2012

8

Chủ nhật – 16/09/2012

03/08/2012

9

Chủ nhật – 14/10/2012

31/08/2012

10

Chủ nhật – 11/11/2012

28/09/2012

 

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát : ( 590.000VNĐ/Thí sinh )

Key English Test ( KET)

Preliminary English Test ( PET)

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn chót đăng kí

1

Thứ Bảy – 25/02/2012

09/01/2012

2

Thứ Bảy – 10/03/2012

16/01/2012

3

Thứ Bảy – 12/05/2012

26/03/2012

4

Thứ Năm – 07/06/2012

23/04/2012

5

Thứ Năm – 26/07/2012

11/06/2012

6

Thứ Bảy – 13/10/2012

27/08/2012

7

Thứ Bảy – 24/11/2012

08/10/2012

 

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát : ( 42 USD/Thí sinh )

First Certificate in English  (FCE)

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn chót đăng kí

1

Thứ Bảy – 10/03/2012

16/01/2012

2

Thứ Bảy – 19/05/2012

02/04/2012

3

Thứ Sáu – 27/07/2012

02/04/2012

4

Thứ Năm – 23/08/2012

06/07/2012

5

Thứ Bảy – 13/10/2012

27/08/2012

6

Thứ Bảy – 10/11/2012

24/09/2012

 

Chứng chỉ Năng lực giảng dạy Tiếng Anh: ( 32 USD/ Thí sinh )

Teaching Knowledge Test ( TKT)

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn chót đăng kí

1

Chủ nhật – 08/01/2012

02/12/2111

2

Chủ nhật – 25/03/2012

10/02/2012

3

Chủ nhật – 13/05/2012

30/03/2012

4

Chủ nhật – 15/07/2012

01/06/2012

5

Chủ nhật – 16/09/2012

03/08/2012

6

Chủ nhật – 11/11/2012

28/09/2012

 

Chứng chỉ Tiếng Anh Thương mại: ( 20 USD/ Thí sinh )

Business Language Test Service (BULATS)

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn chót đăng kí

1

Chủ nhật – 26/02/2012

06/02/2012

2

Chủ nhật – 12/08/2012

23/07/2012

Tham khảo bài thi mẫu ( Sample Paper) của YLE/KET/PET/FCB/TKT tại Wedsite:

http://www.cambridgeesol.org

https://www.teachers.cambridgeesol.org